خانه / ویژه / محمد عطریانفر: احتمال اجماع اصلاح طلبان در ۱۴۰۰ بر روی علی لاریجانی وجود دارد

محمد عطریانفر: احتمال اجماع اصلاح طلبان در ۱۴۰۰ بر روی علی لاریجانی وجود دارد

جامعه نو: عطریانفر: اکنون برای اظهارنظر قطعی زود اسـت و باید منتظر بمانیم، شاید شخصیتهای مستقلی را هم بتوانیم وارد گردونه انتخابات کنیم. اگر در سـال ۹۲ هاشمی رفسـنجانی را داشـتیم، بـه سـمت روحانـی میرفتیـم؟ خیـر!

به دنبال مصاحبه اخیر عطریانفر با رسانه ها برخی گمانه زنی ها در خصوص حمایت برخی اصلاح طلبان از لاریجانی در رسانه ها منتشر شده است. اصلاح طلبان برخلاف طیف هایی از جریـان اصولگرایی پذیـرای آنانـی هسـتند کـه تحقـق خواسـت مـردم برایشـان مهمتـر از کسـب کرسـی های قـدرت بـا زیرپا گذاشـتن اخلاق هسـتند. بـرای آنهـا روحانـی، ناطق نـوری، لاریجانـی در وهله اول به عنوان شـخصیتهایی شـناخته میشـوند که در راستای منافـع ملـی حرکت میکنند و سـپس بـه رویکردهای سیاسـی آنهـا توجـه میکننـد. محمـد عطریانفر عضـو شـورای مرکزی حـزب کارگـزاران در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه «ایـن احتمـال وجـود دارد کـه اگـر آقای لاریجانی برای کاندیداتـوری تمایل نشـان دهـد، احـزاب اصلاح طلب بـرای حمایـت از او به یک اجمـاع برسـند؟ اظهـار کرد: اگـر دوسـتان اصلاح طلب بـه ایـن اجماع برسـند همگی وظیفـه داریم تـا از آقـای لاریجانی حمایت کنیم، اما بهتر بود سـوال را به این شـکل طرح کنید که آیـا اصلاح طلبان دربـاره وی به اجماع میرسـند؟ بله، محتمل اسـت، اما اکنون برای اظهارنظر قطعی زود اسـت و باید منتظر بمانیم، شاید شخصیتهای مستقلی را هم بتوانیم وارد گردونه انتخابات کنیم. اگر در سـال ۹۲ هاشمی رفسـنجانی را داشـتیم، بـه سـمت روحانـی میرفتیـم؟ خیـر!
یـا محمدرضـا خاتمـی نایـب رئیـس مجلس ششـم هم اینگونـه به حرکـت لاریجانی بـا اصلاح طلبان اشـاره کـرده بـود: در حـال حاضر در مسـائل مهـم می بینیـم که آقـای لاریجانی بـا اصلاح طلبان همدلی و همراهی دارد؛ بنابراین، به این جنبه ها باید توجه کرد. سیاسـت هـم به معنای واقعی کلمه یعنی بده بسـتان، هیچ ایـرادی ندارد اگر بخشـی از نیروهای سیاسـی که با قـدرت همراهی میکنند بهـره آن را هـم ببرنـد. حتـی در زمـان انتخابـات مجلس دهم الهه کولایی فعال سیاسـی اصاصلاح طلب در پاسـخ به این سـوال کـه آیـا مصلحـت اصلاح طلبان ایجـاب میکنـد کـه حـول شـخصیتهایی چـون علـی لاریجانی کـه در شـرایط کنونـی چهـرهای کامل معتـدل به خود گرفته، اجماع کننـد؟ گفته بود: احتمال این مسـاله وجـود دارد.
منبع :صبح انتخابات

درباره jameye no

پیشنهاد بررسی

اپوزیسیون راهی برای کمک به هموطنان خود بلد نیست!؟

جامعه نو: نجاح محمد علی، روزنامه‌نگار عراقی، در توئیتر خود با اشاره به سو استفاده‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *